Download
Regels District West Brabant Persoonlijke kampioenschappen m.i.v. seizoen 2021-2022
Regels Persoonlijke Kampioenschappen rev
Adobe Acrobat document 85.2 KB
Download
Inschrijfformulier persoonlijke kampioenschappen 2020-2021
PK-inschrijving KNBB district West-Braba
Microsoft Excel werkblad 33.5 KB

Download
Begeleidende brief bestuur KVC i.v.m met nieuwe PK reglementen m.i.v. seizoen 2019-2020
Regels Persoonlijke Kampioenschappen rev
Adobe Acrobat document 194.9 KB
Download
Reglement Persoonlijke Kampioenschappen m.i.v. seizoen 2019-2020
WRPK 2019-2020 (01-08-2019).pdf
Adobe Acrobat document 532.3 KB
Download
Interval tabellen persoonlijke kampioenschappen m.i.v. seizoen 2019-2020
WCB PK-TABELLEN 2019-2020 09-07-2019.pd
Adobe Acrobat document 840.2 KBPersoonlijke Kampioenschappen

In het onderstaande bestand vind je belangrijke informatie en regels inzake de persoonlijke kampioenschappen vanaf seizoen 2021-2022

Revisie: 2 juli 2021

 

Persoonlijke Kampioenschappen

 

 

A. Algemeen voorwoord

 

Zoals bij de meeste biljarters bekend, bestaat er naast de teamcompetitie, ook de cyclus van de persoonlijke kampioenschappen waar iedereen zich kan meten met zijn klassegenoten. Door deelname aan voorronden kan men zich plaatsen voor een districtsfinale. Vervolgens komt men bij een goed resultaat in de regiofinale. Het uiteindelijke doel is het behalen van het Nederlands Kampioenschap.

 

Ten behoeve van de persoonlijke kampioenschappen (PK’s) binnen het district West Brabant zijn twee wedstrijdleiders aangesteld, namelijk een wedstrijdleider PK libre / dames en een wedstrijdleider

PK driebanden / bandstoten. Zij stellen een wedstrijdkalender op voor het district; regelen de lokaliteiten, verwerken de inschrijvingen, enz. Een en ander komt hierna aan bod.

Hogere klassen, regionale en landelijke finales vallen buiten de verantwoordelijkheid van deze 2 districts-wedstrijdleiders. Deze inschrijvingen e.d. verlopen rechtstreeks via de KNBB. Wel kan het zijn dat er een beroep op de wedstrijdersleiders gedaan wordt voor bijvoorbeeld een prijsuitreiking.

De wedstrijdleiders wensen u allen prettige en sportieve wedstrijden toe.

 

Vanaf seizoen 2019/20 maakt de KNBB gebruik van het PK-programma van BiljartProf. Het gebruik van dit programma brengt de nodige problemen met zich mee. Qua automatisering worden er thans stappen gezet om tot een nieuw werkend programma te komen wat mogelijk in seizoen 2022/23 in werking treedt. Tot dat moment wordt naar de verenigingen toe, op de nu al gehanteerde werkwijze door geborduurd. Graag begrip hiervoor. Dus wordt op de oude wijze de PK’s uitgezet.

 

 

B. Wedstrijdkalender

 

Omstreeks mrt. voorafgaand aan het nieuwe PK-seizoen wordt door de landelijke wedstrijdleiders een kalender aangemaakt met daarin alle kampioenschappen. Daarbij worden data aangegeven als sluitingsdatum voor de inschrijving van regiofinales. De gewestelijke wedstrijdleider maakt aan de hand daarvan weer de gewestelijke wedstrijdkalender. En weer aan de hand daarvan wordt de districtskalender vastgesteld. Er worden dan vooraf aan de sluitingsdatum voor regionale inschrijving data gepland, dusdanig dat er steeds voldoende tijd aanwezig is tussen inschrijvingen, voorronden en finales. Ook moeten gepromoveerde spelers in een hogere klasse ingedeeld kunnen worden.

Dit kan op enig moment wel eens een frictie veroorzaken in te spelen data bij deelname aan verschillende spelsoorten. Wij vragen daar begrip voor.

 

 

C. Aanmelding van een lokaliteit

 

Zoals tot op heden gebruikelijk kunnen lokaliteiten door een biljartvereniging aangemeld worden voor de organisatie van districts-, regionale en landelijke finales. Landelijke finales worden meestal aangewezen op basis van een speciale gelegenheid zoals bijv. een jubileum. Verenigingen kunnen zich ook aanmelden voor de voorronden.

Aanmeldingen zijn geen garantie op het daadwerkelijk mogen organiseren van een PK. De wedstrijdleiders proberen een zo evenwichtig mogelijke indeling te maken, waarbij aan ieders belang gedacht wordt.

Bij geen of onvoldoende belangstelling zullen de wedstrijdleiders een vereniging benaderen en indien nodig aanwijzen.

 

Ten aanzien voor het mogen organiseren van een PK gelden de volgende punten:

 1. Lokaliteithouder en vereniging staan beiden achter de organisatie.

 2. Het aantal voorronden per klasse wordt bepaald door het aantal inschrijvingen.

 3. Voorronden moeten georganiseerd worden binnen de daarvoor aangegeven periode op de kalender.
  De lokaliteithouder en vereniging zijn vrij in het kiezen van de speeldagen.

 4. Districtsfinales vinden in het weekend plaats, te starten op vrijdagavond.
  Afwijkend kan dit zijn voor de district-overstijgende hoofdklassen (Start op donderdagavond of beginnen op vrijdagmiddag; zie de wedstrijdkalender).
  Indien door organisatieproblemen het spelen in het weekend niet mogelijk is, kunnen de wedstrijdleiders besluiten een finale te spelen in een roostervrije competitieweek.

 5. Men mag verwachten dat de biljarts speelklaar zijn en dat er tellijsten e.d. aanwezig zijn.

 6. Bij voorronden en districtsfinales dient te allen tijde een wedstrijdcoördinator aanwezig te zijn.

 7. Bij districtsfinales dienen op vrijdag voldoende tellers en schrijvers van de vereniging aanwezig te zijn en op zaterdag en zondag voldoende schrijvers.
  Vanaf dit seizoen 2021/22 mag van de deelnemende spelers verwacht worden dat ze op vrijdag een wedstrijd schrijven; dit ter ontlasting van de vereniging.
  Het district levert alleen op zaterdag en zondag arbiters (2 x 4 arbiters).

 8. Bij eventuele gewestelijke finales en landsfinales gelden in principe dezelfde bovenstaande regels. Echter de organisatie en de verantwoording liggen resp. bij de gewestelijke wedstrijdleider en de landelijke wedstrijdleiding.

 

 

D. Inschrijven spelers

 

Inschrijven voor PK’s dient te geschieden middels een voor het district beschikbaar inschrijfformulier.

Het inschrijven (libre, driebanden-klein, driebanden-groot, bandstoten, dames) dient plaats te vinden voor de inschrijfdatum vermeld op de wedstrijdkalender. Men mag de inschrijving(-en) per e-mail of post aanleveren bij de PK-wedstrijdleiders.

Bij meer dan acht deelnemers vinden altijd voorronden plaats; een finale is hooguit met 8 spelers.

 

Men dient in te schrijven aan de hand van de samengestelde districtsranglijst van het voorgaande seizoen en/of aan de hand van het competitiegemiddelde. Voor het competitiegemiddelde geldt het door de wedstrijdleider competitie afgegeven gemiddelde van het voorgaande seizoen. Bekend zijnde gemiddelden dient men op het inschrijfformulier te vermelden. Het hoogste gemiddelde zal als criterium voor de inschrijving gelden. Indien men geen notie heeft hoe in te schrijven, dan kan men in overleg treden met de betreffende wedstrijdleider.

 

Als proef gaat er twee seizoenen met intervallen gespeeld worden en er is een nieuwe klasse-indeling.

Hieronder vindt men de lijst persoonlijke kampioenschappen met de klassen, moyennegrenzen en aantal caramboles zoals opgesteld door de KNBB. Zie hiervoor de intervaltabel van de bond.

 

Nr:

Klasse:

Moyennegrenzen:

Caramboles:

Opmerking:

1

Libre klein 4e klasse

0.000 tot 1.400

intervaltabel

 

2

Libre klein 3e klasse

1.400 tot 2.400

intervaltabel

 

3

Libre klein 2e klasse

2.400 tot 4.000

intervaltabel

 

4

Libre klein 1e klasse

4.000 tot 7.000

intervaltabel

 

5

Libre klein hoofdklasse

7.000 tot 11.000

160

District-overstijgend

6

Libre klein dames

0.000 tot 5.000

intervaltabel

 

7

Bandstoten klein 3e klasse

0.000 tot 1.000

intervaltabel

 

8

Bandstoten klein 2e klasse

1.000 tot 1.500

intervaltabel

 

9

Bandstoten klein 1e klasse

1.500 tot 2.500

intervaltabel

 

10

Bandstoten klein hoofdklasse

2.500 tot 4.000

intervaltabel

District-overstijgend

11

Driebanden klein 3e klasse

0.000 tot 0.360

intervaltabel

 

12

Driebanden klein 2e klasse

0.360 tot 0.520

intervaltabel

 

13

Driebanden klein 1e klasse

0.520 tot 0.760

intervaltabel

 

14

Driebanden klein hoofdklasse

0.760 tot 1.100

intervaltabel

District-overstijgend

15

Driebanden groot 1e klasse

0.000 tot 0.440

intervaltabel

 

16

Driebanden groot overgangs-klasse

0.440 tot 0.640

intervaltabel

District-overstijgend

 

* Hierbij geldt het hoogste gemiddelde: aanvangsgemiddelde competitie of PK-ranglijst.

 

Voor district-overstijgende kampioenschappen geldt; aanmelding bij de districtswedstrijdleiders. Zij zorgen voor de juiste inschrijving bij de gewestelijke wedstrijdleider. (Verder bestaat de mogelijkheid dat er 6 i.p.v. 4 wedstrijden in de voorronden gespeeld moeten worden.)

 

Alle informatie verloopt via de secretaris van een vereniging. Op verzoek wordt een eventuele PK-coördinator van enige vereniging ingelicht. Verder wordt verwezen naar de site van district West-Brabant, alwaar de nodige info te vinden zal zijn.

 

Betaling van een inschrijving geschiedt achteraf. De betaling van de district-overstijgende kampioenschappen verloopt ook via het district. De secretariaten krijgen dus op een later tijdstip de factuur toegestuurd voor de spelers die hebben ingeschreven voor deelname aan PK’s.

 

Belangrijk: zodra de voorronden van enig spelsoort worden aangemaakt is een inschrijving definitief en wordt deze meegeteld voor de betaling. Latere afzeggingen brengen daar geen verandering in.

 

 

 

Verdere inschrijvingsbepalingen voor PK’s:

 1. Spelers die een bekend gemiddelde hebben, vanuit de laatste twee PK-seizoenen of competitie, worden gezien als officieel (O). Deze vermelding wordt niet aangegeven op de uitnodiging.

 2. Spelers die geen bekend gemiddelde hebben in een spelsoort, maar wel van een ander spelsoort, wordt op basis van een omrekentabel een gemiddelde toebedeeld. Zie hiervoor de bijgevoegde bijlage, die in ons district wordt gehanteerd.

 3. Nieuwe spelers krijgen de aanduiding NO (niet officieel).

 4. Nieuw zijn spelers ook, als ze in een periode van 2 biljartseizoenen niet deel genomen hebben aan enig PK en in die spelsoort geen competitie hebben gespeeld. Men krijgt dan ook de aanduiding NO.

 5. Spelers die op eigen verzoek in een hogere klasse willen spelen (dit mede ter beoordeling van de wedstrijdleider), dan waarvoor ze zijn geplaatst, krijgen het startgemiddelde van die klasse.

 6. Gepromoveerde spelers bij voorronden (aanduiding UP of P) mogen in hetzelfde seizoen op verzoek in een hogere klasse aan voorronden deelnemen.

 

 

E. Wedstrijdreglement district West Brabant

 

Voor het wedstrijdreglement worden de KNBB-reglementen gehanteerd.

Alleen in uitzonderling kan een wedstrijdleider na overleg met het bestuur daarvan afwijken.

 

Hierbij belangrijke punten aangaande de speelvoorwaarden:

 1. De betreffende districtswedstrijdleider zal de uitnodiging van spelers voor een voorronde of finale altijd sturen naar de secretaris van een vereniging en op verzoek aan een eventuele PK-coördinator van enige vereniging.

 2. De organisatie van een PK berust bij en is ter verantwoording van de organiserende vereniging.

 3. Afmeldingen dienen te geschieden bij de wedstrijdleider en ook bij de lokaliteit waar gespeeld wordt. Het niet afmelden bij de districtswedstrijdleider leidt tot een boete conform de lijst ‘Administratieve Heffingen’.

 4. Districtsfinales beginnen op vrijdag om 19.00 uur en er worden 2 speelronden gespeeld. Zaterdag en zondag wordt begonnen om 11.00 uur; er worden resp. 3 en 2 speelronden gespeeld.
  Bij de hoofdklassen beginnen de wedstrijden conform de opgave op de wedstrijdkalender, bijv. op vrijdagmiddag om 14.00 uur. Men streeft er naar om altijd volledige speelronden op een bewuste dag af te ronden. Afwijkingen door omstandigheden worden door wedstrijdcoördinator tijdig aan de spelers medegedeeld.
  Wordt hiervan afgeweken, bijv. door verplaatsing van de wedstrijden naar een competitievrije week, zie dan voor de juiste speeldagen en aanvangstijden de uitnodiging.

 5. Spelers in de voorronden worden per poule bij voorkeur alfabetisch gerangschikt, met één uitzondering; clubgenoten gaan in principe niet tegen elkaar. Men dient volgens het opgegeven programma de spelers te laten spelen.

 6. In ons district wordt de districtsfinale gespeeld op basis van plaatsing van moyennehoogte, met één uitzondering; clubgenoten gaan eerst tegen elkaar. Men dient volgens het opgegeven programma de spelers te laten spelen. Het verwisselen van een ronde, hoe interessant ook voor een spannende eindstrijd, is in de eerste 4 ronden niet toegestaan.
  Bij het programma PK-Special worden na het spelen van ronde 4, de ronden 5 en 6 en 7 al toonbaar. Het kan zijn dat na ronde 4 niet ronde 5 gespeeld moet worden, maar ronde 6 of zelfs ronde 7 om een finalepartij over te houden. De wedstrijdcoördinator dient dan na ronde 4 te bekijken, welke ronde er gespeeld dient te worden om een finalepartij over te houden in ronde 7.

 7. Regels spelers:
  Bij voorronden is de niet-spelende deelnemer verplicht wedstrijden te tellen en/of te schrijven.
  Bedoeling is ook dat de deelnemers aanwezig blijven totdat alle partijen beëindigd zijn.
  Bij finales wordt van een speler verwacht dat hij tot en met de prijsuitreiking aanwezig is.

Een speler die aan een districtsfinale deelneemt, mag verzocht worden om te schrijven.
Uitzonderingen worden door de wedstrijdcoördinator en/of de wedstrijdleider gemaakt.

 1. Er is in ons district geen maximaal beurten verbonden aan de PK’s.

 2. Tijdens het tweede seizoen van de proeffase, dus seizoen 2021/22, wordt in ons district op basis van moyenne-percentage gespeeld conform de KNBB-regels.

 3. Waarderingen en uitslagen:

  1. Bij de voorwedstrijden krijg je een rangschikking op partijpunten en op moyenne-percentage.
   Bij gelijke totaalstand is vervolgens doorslaggevend: hoogst algemeen gemiddelde, minste beurten, hoogste serie en hoogste steunserie.

  2. Bij finales krijg je een rangschikking op partijpunten. Bij een gelijk aantal partijpunten geldt dan het moyenne-percentage voor de eindstand. Is dit gelijk, dan minste beurten, hoogste serie en hoogste steunserie.

  3. Voor nieuwe spelers (NO), die een hoger gemiddelde spelen dan het aanvangsgemiddelde, geldt dat het gespeelde gemiddelde het uitgangspunt voor het moyennepercentage wordt, dus 100%.
   Nieuwe spelers kunnen nooit boven de 100% uitstijgen.

  4. De berekening van het gemiddelde gaat conform het PK-wedstrijdreglement van de KNBB.
   Deze is op basis van steeds uitmiddelen van twee wedstrijdmoyennes.
   Voor nieuwe spelers bij de voorronden geldt dat: bij een hoger gespeeld gemiddelde dit het vervolggemiddelde wordt en dat bij een lager gespeeld gemiddelde vervolgt wordt met het aanvangsgemiddelde.

  5. Gepromoveerde spelers bij voorronden (aanduiding UP of P) kunnen:
   - de finale spelen, tenzij de wedstrijdleider dit niet toestaat,
   - zich aanmelden voor de voorronden van een hogere klasse,
   - aangeven het volgend seizoen in een hogere klasse deel te nemen.

  6. Nieuwe spelers die buiten de gestelde moyennegrenzen spelen mogen aan de finale deelnemen, tenzij de PK-wedstrijdleider een bezwaar heeft. Bijvoorbeeld bij twijfel over de opgegeven speelsterkte bij aanvang.

 4. Berichtgeving wedstrijdverloop.

Om via onze website voor de geïnteresseerde biljartliefhebber informatie te kunnen verstrekken, vragen we elke wedstrijdleider van een finale een kort verslag te verzorgen over de gespeelde wedstrijden en deze per e-mail te sturen naar onze PR-man Peter van Dongen. Ook foto’s (in jpg-format) van de kampioen en de eerste drie geëindigde spelers zijn gewenst voor onze website.

 1. Uitslagen
  De uitslagen van voorronden en finales dienen binnen 2 dagen door de organiserende vereniging bij de betreffende wedstrijdleider aangeleverd te worden. Dit kan per e-mail.
  De getekende tellijsten moeten minimaal tot na het spelen van de gewestelijke finale bewaard worden. Op verzoek van de wedstrijdleider moeten de tellijsten aangeleverd worden.

 2. Berichtgeving uitslagen.
  Uitslagen van voorronden en finales worden naar de secretaris van een vereniging gestuurd. Men kan zich via de website van ons district op een later moment vergewissen van de uitslagen.

 3. Op het einde van het seizoen wordt door de wedstrijdleiders een ranglijst opgesteld op basis van de PK-resultaten. Dit gemiddelde wordt bepaald uit alle gemiddelden uit voorronden en gespeelde finales. Het aanvangsgemiddelde telt dan niet mee. Er worden geen hogere competitiegemiddelden in deze lijst meegenomen. De ranglijst wordt op onze website geplaatst om te raadplegen bij een inschrijving voor het komende seizoen.

 

De PK-wedstrijdleiders district West-Brabant.

Kees van der Wegen en Piet de Nijs

 

Bijlage omrekentabellen:

 

Libre naar bandstoten:

Libre naar driebanden:

Driebanden naar bandstoten:

Libre-gemiddelde:

Bandstoten-gemiddelde:

Libre-gemiddelde:

Driebanden-gemiddelde:

Driebanden-gemiddelde

Bandstoten-gemiddelde

0,000 - 0,400

0,000 - 0,300

0,000 - 1,000

0,000 - 0,199

0,000 - 0,024

0,000 - 0,300

0,401 - 0,500

0,301 - 0,380

1,001 - 1,200

0,200 - 0,259

0,025 - 0,049

0,301 - 0,380

0,501 - 0,600

0,381 - 0,450

1,201 - 1,500

0,260 - 0,299

0,050 - 0,074

0,381 - 0,450

0,601 - 0,700

0,451 - 0,520

1,501 - 1,850

0,300 - 0,349

0,075 - 0,099

0,451 - 0,520

0,701 - 0,800

0,521 - 0,590

1,851 - 2,250

0,350 - 0,399

0,100 - 0,124

0,521 - 0,590

0,801 - 0,900

0,591 - 0,660

2,251 - 3,000

0,400 - 0,449

0,125 - 0,149

0,591 - 0,660

0,901 - 1,000

0,661 - 0,730

3,001 - 3,750

0,450 - 0,499

0,150 - 0,174

0,661 - 0,730

1,001 - 1,100

0,731 - 0,800

3,751 - 4,350

0,500 - 0,549

0,175 - 0,199

0,731 - 0,800

1,101 - 1,200

0,801 - 0,880

4,351 - 5,000

0,550 - 0,599

0,200 - 0,224

0,801 - 0,880

1,201 - 1,300

0,881 - 0,960

5,001 - 5,600

0,600 - 0,649

0,225 - 0,249

0,881 - 0,960

1,301 - 1,400

0,961 - 1,040

5,601 - 6,200

0,650 – 0,699

0,250 - 0,274

0,961 - 1,040

1,401 - 1,500

1,041 - 1,120

6,201 - 6,800

0,700 - 0,749

0,275 - 0,299

1,041 - 1,120

1,501 - 1,750

1,121 - 1,200

 

 

0,300 - 0,324

1,121 - 1,200

1,751 - 1,900

1,201 - 1,280

 

 

0,325 - 0,349

1,201 - 1,280

1,901 - 2,050

1,281 - 1,360

 

 

0,350 - 0,374

1,281 - 1,360

2,051 - 2,200

1,361 - 1,440

 

 

0,375 - 0,399

1,361 - 1,440

2,201 - 2,350

1,441 - 1,520

 

 

0,400 - 0,424

1,441 - 1,520

2,351 - 2,500

1,521 - 1,600

 

 

0,425 - 0,449

1,521 - 1,600

2,501 - 2,650

1,601 - 1,680

 

 

0,450 - 0,474

1,601 - 1,680

2,651 - 2,800

1,681 - 1,760

 

 

0,475 - 0,499

1,681 - 1,760

2,801 - 3,100

1,761 - 1,840

 

 

0,500 - 0,524

1,761 - 1,840

3,101 - 3,400

1,841 - 1,940

 

 

0,525 - 0,549

1,841 - 1,940

3,401 - 3,700

1,941 - 2,040

 

 

0,550 - 0,574

1,941 - 2,040

3,701 - 4,000

2,041 - 2,140

 

 

0,575 - 0,599

2,041 - 2,140

4,001 - 4,300

2,141 - 2,240

 

 

0,600 - 0,624

2,141 - 2,240

4,301 - 4,600

2,241 - 2,340

 

 

0,625 - 0,649

2,241 - 2,340

4,601 - 5,200

2,341 - 2,440

 

 

0,650 - 0,674

2,341 - 2,440

5,201 - 5,800

2,441 - 2,540

 

 

0,675 - 0,699

2,441 - 2,540

5,801 - 6,400

2,541 - 2,640

 

 

0,700 - 0,724

2,541 - 2,640

6,401 - 7,000

2,641 - 2,740

 

 

0,725 - 0,749

2,641 - 2,740

7,001 - 8,000

2,741 - 2,840

 

 

0,750 - 0,774

2,741 - 2,840

8,001 - 9,000

2,841 - 2,940

 

 

0,775 - 0,799

2,841 - 2,940

9,001 - 10,000

2,941 - 3,040

 

 

 

 

10,001 - 12,000

3,041 - 3,199

 

 

 

 

12,001 - 14,000

3,200 - 3,399

 

 

 

 

14,001 - 18,000

3,400 - 3,599

 

 

 

 

18,001 - 22,000

3,600 - 3,799

 

 

 

 

22,001 - 28,000

3,800 - 3,999

 

 

 

 

28,001 - 34,000

4,000 - 4,299

 

 

 

 

34,001 - 42,000

4,300 - 4,599

 

 

 

 

42,001 - 50,000

4,600 - 4,899

 

 

 

 

50,001 - 60,000

4,900 - 5,199

 

 

 

 

60,001 - 70,000

5,200 - 5,599

 

 

 

 

70,001 - 85,000

5,600 - 5,999

 

 

 

 

85,001 - 100,00

6,000 - 7,000

 

 

 

 

 

 

Download
Regels persoonlijke kampioenschappen aangepast mei 2019
Regels Persoonlijke Kampioenschappen rev
Adobe Acrobat document 193.7 KB