Download
Regels District West Brabant Persoonlijke kampioenschappen m.i.v. seizoen 2022-2023
Regels Persoonlijke Kampioenschappen rev
Microsoft Word document 441.5 KB
Download
Inschrijfformulier persoonlijke kampioenschappen 2022-2023
PK-inschrijving KNBB district West-Braba
Microsoft Excel werkblad 27.5 KB


Persoonlijke Kampioenschappen

In het onderstaande bestand vind je belangrijke informatie en regels inzake de persoonlijke kampioenschappen vanaf seizoen 2022-2023

Revisie: 23 september 2022

 

Persoonlijke Kampioenschappen

 

A. Algemeen voorwoord

 

Zoals bij de meeste biljarters bekend, bestaat er naast de teamcompetitie, ook de cyclus van de persoonlijke kampioenschappen waar iedereen zich kan meten met zijn klassegenoten. Door deelname aan voorronden kan men zich plaatsen voor een districtsfinale. Vervolgens komt men bij een goed resultaat in de regiofinale. Het uiteindelijke doel is het behalen van het Nederlands Kampioenschap.

 

Ten behoeve van de persoonlijke kampioenschappen (PK’s) binnen het district West Brabant zijn twee wedstrijdleiders aangesteld, namelijk een wedstrijdleider PK libre / dames en een wedstrijdleider

PK driebanden / bandstoten. Zij stellen een wedstrijdkalender op voor het district met als basis de landelijke en gewestelijke kalender; regelen de lokaliteiten, verwerken de inschrijvingen, enz.

Hogere klassen, regionale en landelijke finales vallen buiten de verantwoordelijkheid van deze 2 districts-wedstrijdleiders. Deze inschrijvingen e.d. verlopen rechtstreeks via de KNBB. Wel kan het zijn dat er een beroep op de wedstrijdersleiders gedaan wordt voor bijvoorbeeld een prijsuitreiking.

De wedstrijdleiders wensen u allen prettige en sportieve wedstrijden toe.

 

Vanaf seizoen 2022/23 gaat de KNBB over op het gebruik van het PK-programma BiljartProf naar PK Livescore. Het gebruik van dit programma is nog volop in ontwikkeling. De wedstrijdleiders gaan dit seizoen proefdraaien met PK Livescore. Gedurende het seizoen zal nog de nodige info en werkwijze over dit programma verschijnen. Omdat ook voor de wedstrijdleiders nog niet alles definitief duidelijk is zal op de nu al gehanteerde werkwijze worden door geborduurd. Graag begrip hiervoor. Dus worden ook nu nog op de oude wijze de PK’s uitgezet.

 

 

B. Wedstrijdkalender

 

Omstreeks maart voorafgaand aan het nieuwe PK-seizoen wordt door de landelijke wedstrijdleiders een kalender aangemaakt met daarin alle kampioenschappen. Daarbij worden data aangegeven als sluitingsdatum voor de inschrijving van regiofinales. De gewestelijke wedstrijdleider maakt aan de hand daarvan weer de gewestelijke wedstrijdkalender. En weer aan de hand daarvan wordt de districtskalender vastgesteld. Er worden dan vooraf aan de sluitingsdatum voor regionale inschrijving data gepland, dusdanig dat er steeds voldoende tijd aanwezig is tussen inschrijvingen, voorronden en finales. Ook moeten gepromoveerde spelers in een hogere klasse ingedeeld kunnen worden.

Dit kan op enig moment wel eens een frictie veroorzaken in te spelen data bij deelname aan verschillende spelsoorten. Wij vragen daar begrip voor.

 

 

C. Aanmelding van een lokaliteit

 

Zoals tot op heden gebruikelijk kunnen lokaliteiten door een biljartvereniging aangemeld worden voor de organisatie van districts-, regionale en landelijke finales. Landelijke finales worden meestal aangewezen op basis van een speciale gelegenheid zoals bijv. een jubileum. Verenigingen kunnen zich ook aanmelden voor de voorronden.

Aanmeldingen zijn geen garantie op het daadwerkelijk mogen organiseren van een PK. De wedstrijdleiders proberen een zo evenwichtig mogelijke indeling te maken, waarbij aan ieders belang gedacht wordt.

Bij geen of onvoldoende belangstelling zullen de wedstrijdleiders een vereniging benaderen en indien nodig aanwijzen.

 

Ten aanzien voor het mogen organiseren van een PK gelden de volgende punten:

1)     Lokaliteithouder en vereniging staan beiden achter de organisatie.

2)     Het aantal voorronden per klasse wordt bepaald door het aantal inschrijvingen.

3)     Voorronden moeten georganiseerd worden binnen de daarvoor aangegeven periode op de kalender.
De lokaliteithouder en vereniging zijn vrij in het kiezen van de speeldagen.

4)     Districtsfinales worden georganiseerd op een vrij te kiezen 1e avond in de week en daarop het weekend.

Eerste streven is op vrijdagavond te starten.
Afwijkend kan dit zijn voor de district-overstijgende hoofdklassen die bijv. beginnen op vrijdagmiddag.
Indien door organisatieproblemen het spelen in het weekend niet mogelijk is, kunnen de wedstrijdleiders besluiten een finale te spelen in een roostervrije competitieweek.
Zie de wedstrijdkalender.

5)     Men mag verwachten dat de biljarts speelklaar zijn en dat er tellijsten e.d. aanwezig zijn.

6)     Bij voorronden en districtsfinales dient te allen tijde een wedstrijdcoördinator aanwezig te zijn.

7)     Bij districtsfinales dienen op de eerste speeldag voldoende tellers en schrijvers van de vereniging aanwezig te zijn en op zaterdag en zondag voldoende schrijvers. Ter ontlasting van de vereniging mag van de deelnemende spelers verwacht worden dat ze een wedstrijd schrijven. Het district levert alleen op zaterdag en zondag arbiters (2 x 4 arbiters).

8)     Bij eventuele gewestelijke finales en landsfinales gelden in principe dezelfde bovenstaande regels. Echter de organisatie en de verantwoording liggen resp. bij de gewestelijke wedstrijdleider en de landelijke wedstrijdleiding.

 

 

D. Inschrijven spelers

 

Inschrijven voor PK’s dient te geschieden middels een voor het district beschikbaar inschrijfformulier. Zie hiervoor de site KNBB-district West Brabant. Het inschrijven (libre, driebanden-klein, driebanden-groot, bandstoten, dames) dient plaats te vinden voor de inschrijfdatum vermeld op de wedstrijdkalender.

Men mag de inschrijving(-en) per e-mail of post aanleveren bij de PK-wedstrijdleiders.

Bij meer dan acht deelnemers vinden altijd voorronden plaats; een finale is hooguit met 8 spelers.

 

Men dient in te schrijven aan de hand van de samengestelde districtsranglijst van het voorgaande seizoen en/of aan de hand van het competitiegemiddelde. Voor het competitiegemiddelde geldt het door de wedstrijdleider competitie afgegeven gemiddelde van het voorgaande seizoen. Bekend zijnde gemiddelden dient men op het inschrijfformulier te vermelden. Het hoogste gemiddelde zal als criterium voor de inschrijving gelden. Indien men geen notie heeft hoe in te schrijven, dan kan men in overleg treden met de betreffende wedstrijdleider.

 

Vanaf seizoen 2022/23 wordt er gespeeld met interval (de lagere klassen) en wederom met vaste aantallen conform de lijst persoonlijke kampioenschappen met de klassen, moyennegrenzen en aantal caramboles zoals opgesteld door de KNBB. Zie de bijlage met dit PK-overzicht.

Nieuw dit seizoen is, dat we met een maximaal aantal beurten gaan spelen, een maximumuitloop van 20%, een minimumondergrens, etc. Samengevat conform onderstaande lijst.

 

Nr:

Klasse:

Moyennegrenzen:

Caramboles:

Beurten:

Opmerking:

1

Libre klein 4e klasse

0.300 tot 1.400

intervaltabel

60

 

2

Libre klein 3e klasse

1.400 tot 2.400

intervaltabel

40

 

3

Libre klein 2e klasse

2.400 tot 4.000

90

40

 

4

Libre klein 1e klasse

4.000 tot 7.000

125

40

 

5

Libre klein hoofdklasse

7.000 tot 11.000

160

30

District-overstijgend

6

Libre klein dames

0.300 tot 5.000

intervaltabel

50

 

7

Bandstoten klein 3e klasse

0.400 tot 1.000

intervaltabel

50

 

8

Bandstoten klein 2e klasse

1.000 tot 1.500

40

50

 

9

Bandstoten klein 1e klasse

1.500 tot 2.500

55

50

 

10

Bandstoten klein hoofdklasse

2.500 tot 4.000

75

40

District-overstijgend

11

Driebanden klein 3e klasse

0.280 tot 0.360

intervaltabel

60

 

12

Driebanden klein 2e klasse

0.360 tot 0.520

20

60

 

13

Driebanden klein 1e klasse

0.520 tot 0.760

30

60

 

14

Driebanden klein hoofdklasse

0.760 tot 1.100

40

60

District-overstijgend

15

Driebanden groot 1e klasse

0.220 tot 0.440

intervaltabel

60

 

16

Driebanden groot overgangsklasse

0.440 tot 0.640

25

60

District-overstijgend

             

 

Voor district-overstijgende kampioenschappen geldt; aanmelding bij de districtswedstrijdleiders. Zij zorgen voor de juiste inschrijving bij de gewestelijke wedstrijdleider. (Verder bestaat de mogelijkheid dat er 6 i.p.v. 4 wedstrijden in de voorronden gespeeld moeten worden.)

 

Alle informatie verloopt via de secretaris van een vereniging. Op verzoek wordt een eventuele PK-coördinator van enige vereniging ingelicht. Verder wordt verwezen naar de site van district West-Brabant, alwaar de nodige info te vinden zal zijn.

 

Betaling van een inschrijving geschiedt achteraf. De betaling van de district-overstijgende kampioenschappen verloopt ook via het district. De secretariaten krijgen dus op een later tijdstip de factuur toegestuurd voor de spelers die hebben ingeschreven voor deelname aan PK’s.

Belangrijk: zodra de voorronden van enig spelsoort worden aangemaakt is een inschrijving definitief en wordt deze meegeteld voor de betaling. Latere afzeggingen brengen daar geen verandering in.

 

Verdere inschrijvingsbepalingen voor PK’s:

1.      Spelers die een bekend gemiddelde hebben, vanuit de laatste twee PK-seizoenen of competitie, worden gezien als officieel (O). Deze vermelding wordt niet aangegeven op de uitnodiging.

2.      Spelers die geen bekend gemiddelde hebben in een spelsoort, maar wel van een ander spelsoort, wordt op basis van een omrekentabel een gemiddelde toebedeeld. Zie hiervoor de bijgevoegde bijlage, die in ons district wordt gehanteerd.

3.      Nieuwe spelers krijgen de aanduiding NO (niet officieel).

4.      Nieuw zijn spelers ook, als ze in een periode van 2 biljartseizoenen niet deel genomen hebben aan enig PK en in die spelsoort geen competitie hebben gespeeld. Men krijgt dan ook de aanduiding NO.

5.      Spelers die op eigen verzoek in een hogere klasse willen spelen (dit mede ter beoordeling van de wedstrijdleider), dan waarvoor ze zijn geplaatst, krijgen minimaal het startgemiddelde van die klasse.

6.      Gepromoveerde spelers bij voorronden (aanduiding UP of P) mogen in hetzelfde seizoen op verzoek in een hogere klasse aan voorronden deelnemen.

 

 

E. Wedstrijdreglement district West Brabant

 

Voor het wedstrijdreglement worden de KNBB-reglementen gehanteerd.

Alleen in uitzonderling kan een wedstrijdleider na overleg met het bestuur daarvan afwijken.

 

Hierbij belangrijke punten aangaande de speelvoorwaarden:

1.      De betreffende districtswedstrijdleider zal de uitnodiging van spelers voor een voorronde of finale altijd sturen naar de secretaris van een vereniging en op verzoek aan een eventuele PK-coördinator van enige vereniging.

2.      De organisatie van een PK berust bij en is ter verantwoording van de organiserende vereniging.

3.      Afmeldingen dienen te geschieden bij de wedstrijdleider en ook bij de lokaliteit waar gespeeld wordt. Het niet afmelden bij de districtswedstrijdleider leidt tot een boete conform de lijst ‘Administratieve Heffingen’.

4.      Districtsfinales beginnen op de 1e speelavond om 19.00 uur en er worden 2 speelronden gespeeld. Zaterdag en zondag wordt begonnen om 11.00 uur; er worden resp. 3 en 2 speelronden gespeeld.
Bij de hoofdklassen beginnen de wedstrijden conform de opgave op de wedstrijdkalender, bijv. op vrijdagmiddag om 14.00 uur. Men streeft er naar om altijd volledige speelronden op een bewuste dag af te ronden.
Wordt van bovenstaande afgeweken, bijv. door verplaatsing van de wedstrijden naar een competitievrije week, zie dan voor de juiste speeldagen en aanvangstijden de uitnodiging. Afwijkingen door omstandigheden worden door wedstrijdcoördinator tijdig aan de spelers medegedeeld.

5.      Voor het verwerken van de wedstrijden van de voorronden en districtsfinales maken de verenigingen tot op heden veelal gebruik van PK-special. Dit wordt voortgezet totdat het nieuwe programma PK Livescore ingezet wordt. Tot dat moment vervolgen we ook met het spelen volgens het Avé-systeem. Belangrijk is bij de voorbereiding, dat mijn goed kiest in de juiste instellingen, zoals vaste caramboles versus interval-systeem; moyenne versus moyennepercentage, enz.
Bij de introductie van PK Livescore volgt de noodzakelijke informatie.   

6.      Spelers in de voorronden worden per poule bij willekeur gerangschikt, met één uitzondering; clubgenoten gaan in principe niet tegen elkaar. Men dient volgens het opgegeven programma de spelers te laten spelen.

7.      De districtsfinale wordt gespeeld op basis van plaatsing van het vervolgmoyenne (startmoyenne).
Men dient volgens het opgegeven programma de spelers te laten spelen. Het verwisselen van een ronde, hoe interessant ook voor een spannende eindstrijd, is in de eerste 4 ronden niet toegestaan.
Bij het programma PK-Special worden na het spelen van ronde 4, de ronden 5 en 6 en 7 al toonbaar. Het kan zijn dat na ronde 4 niet ronde 5 gespeeld moet worden, maar ronde 6 of zelfs ronde 7 om een finalepartij over te houden. De wedstrijdcoördinator dient dan na ronde 4 te bekijken, welke ronde er gespeeld dient te worden om een finalepartij over te houden in ronde 7.

8.      Regels spelers:
Bij voorronden is de niet-spelende deelnemer verplicht wedstrijden te tellen en/of te schrijven.
Bedoeling is ook dat de deelnemers aanwezig blijven totdat alle partijen beëindigd zijn.
Bij finales wordt van een speler verwacht dat hij tot en met de prijsuitreiking aanwezig is.

Een speler die aan een districtsfinale deelneemt, mag verzocht worden om te schrijven.
Uitzonderingen worden door de wedstrijdcoördinator en/of de wedstrijdleider gemaakt.

9.      Waarderingen en uitslagen:
Algemeen:

a.      Het startmoyenne van het eerste te spelen onderdeel van de PK-cyclus is gelijk aan het PK aanvangsmoyenne van het seizoen.

b.      Na elk onderdeel wordt op basis van het behaalde algemeen moyenne en het startmoyenne het vervolgmoyenne bepaald, dat als startmoyenne dient voor het volgende onderdeel.
Het vervolgmoyenne is het gemiddelde van het startmoyenne en het gespeelde algemeen moyenne, maar niet lager dan het startmoyenne. Anders gezegd: als het algemeen moyenne groter is dan het startmoyenne, dan is het vervolgmoyenne gelijk aan het gemiddelde van deze twee moyennes; anders is het vervolgmoyenne gelijk aan het startmoyenne.
Bij een niet-officieel aanvangsmoyenne is het startmoyenne van het eerste onderdeel niet-officieel, en is het vervolgmoyenne gelijk aan het hoogste van het startmoyenne en gespeelde algemeen moyenne. Er wordt dan dus niet gemiddeld. Het startmoyenne van het tweede onderdeel wordt altijd beschouwd als een officieel startmoyenne, ook als dit startmoyenne hoger is dan het daadwerkelijk behaalde algemeen moyenne.

c.      Gepromoveerde spelers bij voorronden (aanduiding UP of P) kunnen:
- indien gerechtigd de finale spelen,
- zich aanmelden voor de voorronden van een hogere klasse,
- aangeven het volgend seizoen in een hogere klasse deel te nemen.

N.B. Bij een promotie op verzoek op basis van resultaten uit meerdere onderdelen van een PK geldt het hoogst behaalde algemeen moyenne als het aanvangsmoyenne in de volgende klasse

d.      Een speler die in het eerste onderdeel van een PK een algemeen moyenne behaalt dat 20% of meer boven de bovengrens van de klasse ligt, promoveert direct naar de bij dat vervolgmoyenne behorende klasse en mag de PK in de huidige klasse niet vervolgen.

e.      Voor een speler met een niet-officieel aanvangsmoyenne geldt deze 20% regel niet: een speler met een niet-officieel aanvangsmoyenne, die in het eerste onderdeel van een PK een algemeen moyenne behaalt gelijk of boven de bovengrens van de klasse, promoveert direct naar de bij het gespeelde algemeen moyenne behorende klasse en mag de PK in de huidige klasse niet vervolgen.

f.       Bij beëindiging van de partij door het bereiken van de beurtenlimiet, dan geldt dat diegene die het hoogste carambolepercentage (in 3 decimalen) heeft bereikt de 2 matchpunten ontvangt. Bij gelijke stand ieder 1 matchpunt.

Bij de intervalklassen:

a.      Bij de voorwedstrijden krijg je een rangschikking op partijpunten en op moyenne-percentage.
Bij gelijke totaalstand is vervolgens doorslaggevend: carambolepercentage, hoogst algemeen gemiddelde, laagst aantal beurten en hoogste serie.

b.      Bij finales krijg je een rangschikking op partijpunten. Bij een gelijk aantal partijpunten geldt dan het moyenne-percentage voor de eindstand. Is dit gelijk, dan carambolepercentage, hoogst algemeen gemiddelde, laagst aantal beurten en hoogste serie.

c.      Voor nieuwe spelers (NO), die een hoger gemiddelde spelen dan het aanvangsgemiddelde, geldt dat het gespeelde gemiddelde het uitgangspunt voor het moyennepercentage wordt, dus 100%.
Nieuwe spelers kunnen nooit boven de 100% uitstijgen.

Bij de klassen met vaste aantallen caramboles:

  1. Bij de voorwedstrijden krijg je een rangschikking op partijpunten en op moyenne.
    Bij gelijke totaalstand is vervolgens doorslaggevend: carambolepercentage, moyenne-percentage,
    laagst aantal beurten en hoogste serie.
  2. Bij finales krijg je een rangschikking op partijpunten. Bij een gelijk aantal partijpunten geldt dan het moyenne voor de eindstand. Is dit gelijk, dan carambolepercentage, moyenne-percentage, laagst aantal beurten en hoogste serie.

10.   Berichtgeving wedstrijdverloop.

Om via onze website voor de geïnteresseerde biljartliefhebber informatie te kunnen verstrekken, vragen we elke wedstrijdleider van een finale een kort verslag te verzorgen over de gespeelde wedstrijden en deze per e-mail te sturen naar onze PR-man Peter van Dongen. Ook foto’s (in jpg-format) van de kampioen en de eerste drie geëindigde spelers zijn gewenst voor onze website.

11.   Uitslagen
De uitslagen van voorronden en finales dienen binnen 2 dagen door de organiserende vereniging bij de betreffende wedstrijdleider aangeleverd te worden. Dit kan per e-mail.
De getekende tellijsten moeten minimaal tot na het spelen van de gewestelijke finale bewaard worden. Op verzoek van de wedstrijdleider moeten de tellijsten aangeleverd worden.

12.   Berichtgeving uitslagen.
Uitslagen van voorronden en finales worden naar de secretaris van een vereniging gestuurd. Men kan zich via de website van ons district op een later moment vergewissen van de uitslagen.

13.   Op het einde van het seizoen wordt door de wedstrijdleiders een ranglijst opgesteld op basis van de PK-resultaten. Het gemiddelde wordt bepaald uit alle gemiddelden uit voorronden en gespeelde finales. Het aanvangsgemiddelde telt dan niet mee. Er worden geen hogere competitiegemiddelden in deze lijst meegenomen. De ranglijst wordt op onze website geplaatst om te raadplegen bij een inschrijving voor het komende seizoen.

 

De PK-wedstrijdleiders district West-Brabant.

Kees van der Wegen en Piet de Nijs

 


Bijlage omrekentabellen:

 

Libre naar bandstoten:

Libre naar driebanden:

Driebanden naar bandstoten:

Libre-gemiddelde:

Bandstoten-gemiddelde:

Libre-gemiddelde:

Driebanden-gemiddelde:

Driebanden-gemiddelde

Bandstoten-gemiddelde

0,000 - 0,400

0,000 - 0,300

0,000 - 1,000

0,000 - 0,199

0,000 - 0,024

0,000 - 0,300

0,401 - 0,500

0,301 - 0,380

1,001 - 1,200

0,200 - 0,259

0,025 - 0,049

0,301 - 0,380

0,501 - 0,600

0,381 - 0,450

1,201 - 1,500

0,260 - 0,299

0,050 - 0,074

0,381 - 0,450

0,601 - 0,700

0,451 - 0,520

1,501 - 1,850

0,300 - 0,349

0,075 - 0,099

0,451 - 0,520

0,701 - 0,800

0,521 - 0,590

1,851 - 2,250

0,350 - 0,399

0,100 - 0,124

0,521 - 0,590

0,801 - 0,900

0,591 - 0,660

2,251 - 3,000

0,400 - 0,449

0,125 - 0,149

0,591 - 0,660

0,901 - 1,000

0,661 - 0,730

3,001 - 3,750

0,450 - 0,499

0,150 - 0,174

0,661 - 0,730

1,001 - 1,100

0,731 - 0,800

3,751 - 4,350

0,500 - 0,549

0,175 - 0,199

0,731 - 0,800

1,101 - 1,200

0,801 - 0,880

4,351 - 5,000

0,550 - 0,599

0,200 - 0,224

0,801 - 0,880

1,201 - 1,300

0,881 - 0,960

5,001 - 5,600

0,600 - 0,649

0,225 - 0,249

0,881 - 0,960

1,301 - 1,400

0,961 - 1,040

5,601 - 6,200

0,650 – 0,699

0,250 - 0,274

0,961 - 1,040

1,401 - 1,500

1,041 - 1,120

6,201 - 6,800

0,700 - 0,749

0,275 - 0,299

1,041 - 1,120

1,501 - 1,750

1,121 - 1,200

 

 

0,300 - 0,324

1,121 - 1,200

1,751 - 1,900

1,201 - 1,280

 

 

0,325 - 0,349

1,201 - 1,280

1,901 - 2,050

1,281 - 1,360

 

 

0,350 - 0,374

1,281 - 1,360

2,051 - 2,200

1,361 - 1,440

 

 

0,375 - 0,399

1,361 - 1,440

2,201 - 2,350

1,441 - 1,520

 

 

0,400 - 0,424

1,441 - 1,520

2,351 - 2,500

1,521 - 1,600

 

 

0,425 - 0,449

1,521 - 1,600

2,501 - 2,650

1,601 - 1,680

 

 

0,450 - 0,474

1,601 - 1,680

2,651 - 2,800

1,681 - 1,760

 

 

0,475 - 0,499

1,681 - 1,760

2,801 - 3,100

1,761 - 1,840

 

 

0,500 - 0,524

1,761 - 1,840

3,101 - 3,400

1,841 - 1,940

 

 

0,525 - 0,549

1,841 - 1,940

3,401 - 3,700

1,941 - 2,040

 

 

0,550 - 0,574

1,941 - 2,040

3,701 - 4,000

2,041 - 2,140

 

 

0,575 - 0,599

2,041 - 2,140

4,001 - 4,300

2,141 - 2,240

 

 

0,600 - 0,624

2,141 - 2,240

4,301 - 4,600

2,241 - 2,340

 

 

0,625 - 0,649

2,241 - 2,340

4,601 - 5,200

2,341 - 2,440

 

 

0,650 - 0,674

2,341 - 2,440

5,201 - 5,800

2,441 - 2,540

 

 

0,675 - 0,699

2,441 - 2,540

5,801 - 6,400

2,541 - 2,640

 

 

0,700 - 0,724

2,541 - 2,640

6,401 - 7,000

2,641 - 2,740

 

 

0,725 - 0,749

2,641 - 2,740

7,001 - 8,000

2,741 - 2,840

 

 

0,750 - 0,774

2,741 - 2,840

8,001 - 9,000

2,841 - 2,940

 

 

0,775 - 0,799

2,841 - 2,940

9,001 - 10,000

2,941 - 3,040

 

 

 

 

10,001 - 12,000

3,041 - 3,199

 

 

 

 

12,001 - 14,000

3,200 - 3,399

 

 

 

 

14,001 - 18,000

3,400 - 3,599

 

 

 

 

18,001 - 22,000

3,600 - 3,799

 

 

 

 

22,001 - 28,000

3,800 - 3,999

 

 

 

 

28,001 - 34,000

4,000 - 4,299

 

 

 

 

34,001 - 42,000

4,300 - 4,599

 

 

 

 

42,001 - 50,000

4,600 - 4,899

 

 

 

 

50,001 - 60,000

4,900 - 5,199

 

 

 

 

60,001 - 70,000

5,200 - 5,599

 

 

 

 

70,001 - 85,000

5,600 - 5,999

 

 

 

 

85,001 - 100,00

6,000 - 7,000

 

 

 

 

 


 

Bijlage PK OVERZICHT SEIZOEN 2022-2023

VERSIE 25-06-2022

SPELSOORT - KLASSE

STARTMOYENNE

VERPLICHTE DIRECTE
PROMOTIE GRENS

CARAMBOLES
INTERVAL

CARAMBOKES
VAST SYSTEEM

OPMERKINGEN

BEURTEN
MAXIMAAL

BEURTEN
MINIMAAL

BEURTEN

 GEMIDDELD

BEURTENLIMIET

Libre 4e klasse
0,000-1,400
INTERVALSYSTEEM

0,300

-

0,350

1,680

20

 

Inschrijven vanaf 0,000 mag worden toegestaan,
men wordt dan wel op 0,300 (ondergrens) ingeschreven

66,7

57,1

61,5

60

0,350

-

0,400

21

60,0

52,5

56,0

0,400

-

0,500

23

57,5

46,0

51,1

0,500

-

0,600

25

50,0

41,7

45,5

0,600

-

0,700

27

45,0

38,6

41,5

0,700

-

0,800

29

41,4

36,3

38,7

0,800

-

0,900

31

38,8

34,4

36,5

0,900

-

1,000

33

36,7

33,0

34,7

1,000

-

1,100

35

35,0

31,8

33,3

1,100

-

1,200

37

33,6

30,8

32,2

1,200

-

1,300

39

32,5

30,0

31,2

1,300

-

1,400

41

31,5

29,3

30,4

Uitloop tot +20%

1,400

-

1,500

43

30,7

28,7

29,7

1,500

-

1,600

45

30,0

28,1

29,0

1,600

-

1,680

47

29,4

28,0

28,7

Libre 3e klasse
1,400-2,400
INTERVALSYSTEEM

1,400

-

1,500

2,880

43

 

 

30,7

28,7

29,7

40

1,500

-

1,600

45

30,0

28,1

29,0

1,600

-

1,700

47

29,4

27,6

28,5

1,700

-

1,800

49

28,8

27,2

28,0

1,800

-

1,900

51

28,3

26,8

27,6

1,900

-

2,000

53

27,9

26,5

27,2

2,000

-

2,200

55

27,5

25,0

26,2

2,200

-

2,400

60

27,3

25,0

26,1

Uitloop tot +20%

2,400

-

2,600

65

27,1

25,0

26,0

2,600

-

2,800

70

26,9

25,0

25,9

2,800

-

2,880

75

26,8

26,0

26,4

Libre 2e klasse
2,400-4,000
VAST AANTAL CARAMBOLES

2,400

-

2,600

4,800

65

90

 

37,5

16,3

28,1

40

2,600

-

2,800

70

2,800

-

3,000

75

3,000

-

3,500

80

3,500

-

4,000

90

Libre 1e klasse
4,000-7,000
VAST AANTAL CARAMBOLES

4,000

-

4,500

8,400

100

125

 

31,3

17,9

22,7

40

4,500

-

5,000

110

5,000

-

5,500

120

5,500

-

6,000

130

6,000

-

6,500

140

6,500

-

7,000

150

Libre Hoofdklasse
Districtoverstijgend
7,000-11,000
VAST AANTAL CARAMBOLES

7,000

-

11,000

13,200

 

160

 

22,9

14,5

17,8

30

 

 

 

 

Bandstoten 3e klasse
 0,000-1,000
INTERVALSYSTEEM

0,400

-

0,500

1,200

15

 

Inschrijven vanaf 0,000 mag worden toegestaan,
 men wordt dan wel op 0,400 (ondergrens) ingeschreven

37,5

30,0

33,3

50

0,500

-

0,600

18

36,0

30,0

32,7

0,600

-

0,700

21

35,0

30,0

32,3

0,700

-

0,800

24

34,3

30,0

32,0

0,800

-

0,900

27

33,8

30,0

31,8

0,900

-

1,000

30

33,3

30,0

31,6

Uitloop tot +20%

1,000

-

1,100

33

33,0

30,0

31,4

1,100

-

1,200

36

32,7

30,0

31,3

Bandstoten 2e klasse
1,000-1,500
VAST AANTAL CARAMBOLES

1,000

-

1,100

1,800

33

40

 

40,0

26,7

32,0

50

1,100

-

1,200

36

1,200

-

1,300

39

1,300

-

1,400

42

1,400

-

1,500

45

Bandstoten 1e klasse
1,500-2,500
VAST AANTAL CARAMBOLES

1,500

-

1,700

3,000

48

55

 

36,7

22,0

27,5

50

1,700

-

1,900

51

1,900

-

2,100

54

2,100

-

2,300

57

2,300

-

2,500

60

Bandstoten Hoofdklasse
Districtoverstijgend
2,500 - 4,000
VAST AANTAL CARAMBOLES

2,500

-

2,700

4,800

65

75

 

30,0

18,8

23,1

40

2,700

-

3,000

70

3,000

-

3,500

80

3,500

-

4,000

90

Driebanden 3e klasse
0,000-0,360
INTERVALSYSTEEM

0,280

-

0,300

0,432

15

 

Inschrijven vanaf 0,000 mag worden toegestaan,
men wordt dan wel op 0,280 (ondergrens) ingeschreven

53,6

50,0

51,7

60

0,300

-

0,320

16

53,3

50,0

51,6

0,320

-

0,340

17

53,1

50,0

51,5

0,340

-

0,360

18

52,9

50,0

51,4

Uitloop tot +20%

0,360

-

0,380

19

52,8

50,0

51,4

0,380

-

0,400

20

52,6

50,0

51,3

0,400

-

0,420

21

57,5

54,8

56,1

0,420

-

0,432

22

59,5

57,9

58,7

Driebanden 2e klasse
0,360-0,520
VAST AANTAL CARAMBOLES

0,360

-

0,400

0,624

19

20

 

55,6

38,5

45,5

60

0,400

-

0,440

21

0,440

-

0,480

23

0,480

-

0,520

25

Driebanden 1e klasse
0,520-0,760
VAST AANTAL CARAMBOLES

0,520

-

0,560

0,912

27

30

 

57,7

39,5

46,9

60

0,560

-

0,600

29

0,600

-

0,640

31

0,640

-

0,680

33

0,680

-

0,720

35

0,720

-

0,760

37

Driebanden Hoofdklasse
Districtoverstijgend
0,760-1,100
VAST AANTAL CARAMBOLES

0,760

-

0,800

1,320

39

40

 

52,6

36,4

43,0

60

0,800

-

0,900

42

0,900

-

1,000

47

1,000

-

1,100

52

 

 

 

 

 

 

 

 

Driebanden-groot

1e klasse
0,000-0,440
 INTERVALSYSTEEM

0,220

-

0,240

0,528

12

 

Inschrijven vanaf 0,000 mag worden toegestaan,
men wordt dan wel op  0,220 (ondergrens) ingeschreven

54,5

50,0

52,2

60

0,240

-

0,260

13

54,2

50,0

52,0

0,260

-

0,280

14

53,8

50,0

51,9

0,280

-

0,300

15

53,6

50,0

51,7

0,300

-

0,320

16

53,3

50,0

51,6

0,320

-

0,340

17

53,1

50,0

51,5

0,340

-

0,360

18

52,9

50,0

51,4

0,360

-

0,400

19

52,8

47,5

50,0

0,400

-

0,440

21

52,5

47,7

50,0

Uitloop tot +20%

0,440

-

0,480

23

52,3

47,9

50,0

0,480

-

0,520

25

52,1

48,1

50,0

0,520

-

0,528

27

51,9

51,1

51,5

Driebanden-groot Overgangsklasse
Districtoverstijgend
0,440-0,640
VAST AANTAL CARAMBOLES

0,440

-

0,480

0,768

23

25

 

56,8

39,1

46,3

60

0,480

-

0,520

25

0,520

-

0,560

27

0,560

-

0,600

29

0,600

-

0,640

31

 

Libre dames & jeugd
0,000-5,000


INTERVALSYSTEEM

0,300

-

0,350

6,000

20

 

Inschrijven vanaf 0,000 mag worden toegestaan,
men wordt dan wel op 0,300 (ondergrens) ingeschreven

66,7

57,1

61,5

50

0,350

-

0,400

21

60,0

52,5

56,0

0,400

-

0,500

23

57,5

46,0

51,1

0,500

-

0,600

25

50,0

41,7

45,5

0,600

-

0,700

27

45,0

38,6

41,5

0,700

-

0,800

29

41,4

36,3

38,7

0,800

-

0,900

31

38,8

34,4

36,5

0,900

-

1,000

33

36,7

33,0

34,7

1,000

-

1,100

35

35,0

31,8

33,3

1,100

-

1,200

37

33,6

30,8

32,2

1,200

-

1,300

39

32,5

30,0

31,2

1,300

-

1,400

41

31,5

29,3

30,4

1,400

-

1,500

43

30,7

28,7

29,7

1,500

-

1,600

45

30,0

28,1

29,0

1,600

-

1,700

47

29,4

27,6

28,5

1,700

-

1,800

49

28,8

27,2

28,0

1,800

-

1,900

51

28,3

26,8

27,6

1,900

-

2,000

53

27,9

26,5

27,2

2,000

-

2,200

55

27,5

25,0

26,2

2,200

-

2,400

60

27,3

25,0

26,1

2,400

-

2,600

65

27,1

25,0

26,0

2,600

-

2,800

70

26,9

25,0

25,9

2,800

-

3,000

75

26,8

25,0

25,9

3,000

-

3,500

80

26,7

22,9

24,6

3,500

-

4,000

90

25,7

22,5

24,0

4,000

-

4,500

100

25,0

22,2

23,5

4,500

-

5,000

110

24,4

22,0

23,2

Uitloop tot +20%

5,000

-

5,500

120

24,0

21,8

22,9

5,500

-

6,000

130

23,6

21,7

22,6

 

 

 

 

PK seizoen 2022-2023
Overzicht directe promotie

Officieel / Niet Officieel
moyenne

Lager dan de ondergrens van de klasse

Binnen de klasse grens

Hoger dan of gelijk aan:
Ondergrens direct bovenliggende Klasse
en onder de directe promotiegrens

Verplichte promotie grens
= Ondergrens direct bovenliggende klasse +20%

INTERVAL SYSTEEM

NO

F

F

F

DP

o.b.v. het bepaald start gemiddelde voor het volgende onderdeel van de cyclus

O

F

F

F

DP

 

SYSTEEM MET VASTE AANTALLEN

NO

F

F

DP

DP

o.b.v. het bepaald start gemiddelde voor het volgende onderdeel van de cyclus

O

F

F

F

DP